Ambulancia arrow Nos arrow KRVÁCANIE Z NOSA /EPISTAXIS/ arrow Princípy lie?by pri krvácaní z nosa
Princípy lie?by pri krvácaní z nosa

    Prvá pomoc pri krvácaní z nosa

    1) Pacienta posadíme s mierne predklonenou hlavou. 
    2) Vyzveme, aby dýchal cez ústa a vyp?úval krv, nesmie ju preh?ta?.
    3) Na krk a kore? nosa priložíme studené obklady. Následkom chladu 
        dôjde k stiahnutiu ciev, tzv. reflektorický vazokonstrik?ný ú?inok. 
    4) Pacienta vyzveme, aby vyfúkol najskôr jedným a následne druhým
        nosovým otvorom. Cie?om je odstráni?, vyfúknu? zbytkové ?asti
        z nosnej dutiny. 
    5) Nakoniec pritla?íme krídla nosa o priehradku na približne 8 až 10 
        minút. Pokia? krvácanie z nosa pretrváva obrá?te sa na ORL lekára. 

    ?alšími postupmi, ktoré vykonáva ORL špecialista sú: 

    Elektrokokauterizácia (chemokoagulácia, kryoterapia) 
    Pri krvácaní z identifikovate?nej cievy v prednej ?asti nosa sa elektrickým
    výbojom toto krvácanie zastaví špeciálnou pinzetou. 
    
    Predná tamponáda 
    Používa sa, ak sa predchádzajúcimi spôsobmi nepodarilo krvácanie
    zastavi?. 
    Do nosovej dutiny sa vložia pásiky gázy so šírkou 2 až 4 cm napustené
    vazelínou. 
    Za?iatok tamponády musí vy?nieva?, aby nedošlo k zapadnutiu do hltana.
    Tamponáda sa odstráni po dvoch d?och. V prípade potreby treba poda? 
    antibiotika. 

    Zadná tamponáda (Bellocq-tamponáda) 
    Je indikovaná v prípade, ak aj po prednej tamponáde na?alej dochádza 
    ku krvácaniu do hltana. Pri zadnej tamponáde sa vkladá tamponáda do
    zadného východu nosovej dutiny, ktorý ústi do nosohltana.
    Tento tampón je zviazaný s tampónom s prednej tamponády. 

    Chirurgické výkony na nosovej priehradke pri krvácaní z nosa
    Tieto výkony sa robia pri opakovaných krvácaniach z locus Kiesselbachi.
    Výkon spo?íva v ?iasto?nom odstránení chrupkovej ?asti priehradky. 

     Lie?ba ?ažkých foriem krvácania z nosa 
     Pri ?ažkom, život ohrozujúcom krvácaní je potrebné podviaza? prívodné
     cievy /arteria carotis externa, arteria maxillaris/.
     Cieva sa podviaže ?o najbližšie k miestu krvácania. 
     V sú?asnosti sa viac používa vnútrožilové uzatvorenie prívodných
     nosových ciev polyvinylalkoholom, histioakrylom, a pod. 

     Lie?ba chronickej epistaxy pri Morbus Rendu-Osler 
     Morbus Rendu-Osler je choroba s poruchou ciev.
     Je to dedi?né ochorenie pri ktorom sa tvoria malé po?etné cievky
     /teleangiektázie/ na nosovej sliznici.
     Vyskytuje sa u 1 až 2 osobách na 1 000 000 obyvate?ov.
     Naj?astejší výskyt je v strednej ?asti nosovej priehradky a na spodine
     nosovej dutiny.
     Pri tomto ochorení sa však malé cievky nachádzajú aj na iných 
     miestach – na perách, na sliznici ústnej dutiny, kon?atinách, vo vnútorných
     orgánoch. 
     Lie?ba ochorenia spo?íva vo vnútrožilovom uzatvorení /embolizácia/
     prívodových nosových ciev polyvinylalkoholom.
     Následne sa prekryje chýbajúca sliznica kožnými štepmi. 
     Choroba sa ?asto u pacienta aj po vylie?ení opakuje.
< Späť
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.