Ambulancia arrow Hlu?nos? rôznych zariadení
Temporomandibulárny /?e?ustný/ k?b a tinnitus

    Temporomandibulárny k?b je ?e?ustný k?b, ktorý sa nachádza pod uchom.
    Je to vlastne jednoduchý k?b medzi ?e?ustnou kos?ou (mandibula) a dolnou
    ?as?ou lebky, alebo temporálnej kosti. K?b obsahuje tiež fibrózny disk,
    ktorý ho rozde?uje do dvoch ?astí /vi? obrázok/. 


          


    Toto umož?uje pohyby do strán, k?zavý pohyb dopredu a dozadu, tzv. pohyb
    vznikajúci pri žuvaní. 
    Na pohybe k?bu sa zú?ast?ujú aj svaly. 
    ?e?ustný, teda temporomandibulárny k?b je jeden z najsilnejších v ?udskom tele.
    V k?be pôsobia obrovské sily. Preto porucha funkcie ?e?ustného k?bu prináša
    so sebou rôzne problémy aj v oblasti sluchu. 

    ?o sa môže sta?? 
    Porucha funkcie v k?be môže by? náhla v dôsledku ?ahu svalov, ?i zmeny
    polohy fibrózneho disku, alebo chronických problémov, ktoré sú výsledkom
    artritídy (zápalu k?bu) alebo napríklad no?ným škrípaním zubov.
 
    Príznakmi sú najmä
    
             »  boles?, ktorá môže by? ?asto poci?ovaná ako boles? ucha, 
             »  obmedzenie pohybu, 
             »  stále mierne pootvorenie úst, 
             »  opuchnutie ?e?ustného k?bu, 
             »  bolesti hlavy a krku, 
             »  tinnitus. 

    Porucha funkcie temporomandibulárneho, ?e?ustného k?bu a tinnitus 
    Porucha funkcie ?e?ustného k?bu môže zhoršova? vzniknutý tinnitus.
    Porucha k?bu môže priamo vies? k vývoju tinnitu ako dôsledok spazmu
    miestnych svalov, alebo zníženia prekrvenia v k?be. 

    Lie?ba 
    Lie?ba má by? pod doh?adom ORL špecialistu, alebo zubára.
    Na lie?bu sa používajú protizápalové lieky a lieky proti bolesti.
    Niekedy je potrebná artroskopia k?bu a chirurgický zákrok.
< Späť   ÄŽalej >
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.