Ambulancia arrow Obrázkový atlas ORL ochorení arrow Ochorenia NOSA a PRÍNOSOVÝCH DUTÍN arrow Nosové polypy /Polyposis nasi/
Nosové polypy /Polyposis nasi/

 Skratky v obrázkoch:
 S - Septum /nosová prehriadka/
 SM - spodná nosová muš?a
 StM - stredná nosová muš?a
 P - polyp

 Obrázky nachádzajúce sa nižšie, sú fotografované endoskopom zavedeným
 spredu do nosa.
 Tmavá ?as? medzi septum, nosovou priehradkou /S/ a spodnou nosovou
 muš?ou /SM/ je spodný nosový priechod, tadia? naj?astejšie prechádza
 dýchaný vzduch. Ak je tento priechod zmenšený, uzatvorený (napríklad polypom),
 dochádza k zhoršenému dýchaniu cez nos.
 Polyp je vä?šinou prieh?adný, s jemným odtie?om žltej farby a dostato?ne
 prekrvený.


 
 nosový polyp - vpravo                          nosový polyp - v?avo
 /nosový polyp medzi priehradkou             /polyp medzi spodnou nosovou muš?ou
 a spodnou nosovou muš?ou;                    a stenou nosovej dutiny;
 polyp má ?ahký odtie? žltej farby/             je vidie? ako polyp odtlá?a muš?u
                                                              smerom k priehradke, muš?a je
                                                              zvä?šená/


 
 nosový polyp - v?avo                            nosový polyp - v?avo
 /nosový polyp medzi spodnou                  /typický "visiaci" polyp medzi
 nosovou muš?ou a stenou nosovej            spodnou nosovou muš?ou a
 dutiny;                                                   priehradkou;
 šípka ukazuje výustenie ?e?ustnej            polyp siaha takmer až k spodine
 dutiny;                                                   nosovej dutiny;
 polypy ve?akrát blokujú ústia dutín/           vychádza z ?uchovej dutiny/


 
 poh?ad na polyp spredu                      nosový polyp - poh?ad zvnútra vpravo
 /ak sú polypy ve?ké, je ich možné            /ten istý pacient pri poh?ade
 vidie? už bez použitia inštrumentov;          endoskopom do nosa;
 v extrémnych prípadoch tr?ia                   polyp prakticky vyp??a celý
 von z nosa/                                            nosový priechod/


 
 poh?ad na polyp spredu - vpravo         poh?ad na polyp spredu - v?avo
 /podobný prípad ako vyššie, avšak           /tento pacient má zna?né ?ažkosti
 u tohto pacienta sa nachádzajú               pri dýchaní nosom;
 polypy obojstranne/                                vo?bou lie?by je jednozna?ne
                                                             chirurgické odstránenie polypov
                                                             - polypektómia/


 
  nosový polyp - vpravo                         nosový polyp - v?avo
 /ten istý pacient ako vyššie, poh?ad         /ten istý pacient ako vyššie, poh?ad   
 zvnútra;                                                 zvnútra;
 polyp vyp??a celý nosový priechod/          podobná situácia ako vpravo/


 
 ve?ký nosový polyp - v?avo
 /polypy sú bohato prekrvené
 a preto môžu niekedy aj pri minimálnej
 manipulácii, ?i pri ?istení nosa
 krváca?/


 
 nosový polyp po vybratí                       nosový polyp po vybratí - porovnanie
 /nosové polypy sú rôzne ve?ké;                /pre lepšiu predstavu prirovnanie
 niekedy vyp??ajú kompletne celú              k 2 ml-vej strieka?ke;
 nosovú a prínosové dutiny/                       ve?akrát sú však polypy v menších
                                                              ?astiach "roztrúsené" po celej
                                                              nosovej dutine/::: Synonymá

          »  Hyperplastická rinosinusitída
          »  Polyposis nasi et sinuum

::: Definícia

          Zvä?šená /hypertrofická/ opuchnutá a fibroticky zmenená sliznica v nose a
          prínosových dutinách.
          Táto sliznica tvorí štruktúry, ktoré visia na stopke a naj?astejšie vychádzajú
          z dutiny ?uchovej kosti /sinus ethmoidalis/ alebo ?e?ustnej dutiny /sinus
          maxillaris/.
          Polyp vychádzajúci z ?e?ustnej dutiny sa nazýva aj Choanálny polyp.

::: Prí?iny vzniku

          »  prí?iny vzniku nie sú doposia? dôkladne vysvetlené
          »  vznik nosových polypov sa dáva do súvislosti s rôznymi ochoreniami -
              vi?. nižšie odsek „výskyt“
          »  v sliznici nosa a dutín vzniká chronický zápal, ?ím sa do nej vyplavia
              rôzne látky /Imunoglobulíny, Prostaglandíny,.../
          »  nosový polyp je vlastne, zvä?šená /hyperplastická/ nosová sliznica

::: Výskyt

          »  u všetkých vekových skupín
          »  10% pacientov s polypami trpí sú?asne aj na alergiu, 20 – 30% na
              bronchiálnu astmu
          »  polypy môžu by? prítomné u ?udí s intoleranciou vo?i analgetikám
              /lieky proti bolesti/
          »  tiež sa takmer vždy nachádzajú u detí s tzv. mukoviscidózou
              /cystická fibróza/ - je vrodené ochorenie poruchy výmeny látok v tele

::: Prejavy

          »  jednostranné alebo obojstranné upchatie nosa
          »  pocit plnosti nosa /pri ?istení – nevychádza von žiadny sekrét/ 
          »  ?asto bolesti hlavy
          »  zhoršenie ?uchu /hyposmia/
          »  nosová re?, fufnavos? /Rhinophonia clausa/
          »  chrápanie
          »  zhoršenie spánku a tým súvisiaca ?astá únava
          »  sekundárne vzniknuté ?ažkosti pre zhoršenú priechodnos? nosa,
              vi? komplikácie

::: Komplikácie

          »  akútny, chronický /náhle vzniknutý, alebo dlho trvajúci/ zápal prínosových
              dutín
          »  chronický zápal hltana, hrtana
          »  chronický zápal stredného ucha
          »  neustále dýchanie ústami
          »  obštruk?né spánkové apnoe /OSAS/

::: Diagnostika /vyšetrenia/

          »  ORL vyšetrenie – endoskopia nosa, nosohltanu /vyšetrenie pomocou
              optiky/, dôležité je vylú?i? proces v nosohltane, vi? diferenciálna
              diagnostika
          »  CT nosa a prínosových dutín /komputerová tomografia/
          »  pri podozrení na nádory v prínosových dutinách je dôležité MRT
              /magnetická rezonancia/
          »  rinomanometria /meranie prietoku vzduchu nosom/
          »  vyšetrenie ?uchu
          »  kožné alergické testy /vylú?enie, potvrdenie alergie/
          »  pri podozrení na mukoviscidózu u detí, intoleranciu vo?i analgetikám, ?i 
              astmu je vždy dôležité vylú?i? tieto ochorenia

          Choanálny polyp

          »  je rovnakej štruktúry ako nosové polyp, avšak vychádza z ?e?ustnej
              dutiny /sinus maxillaris/ a šíri sa smerom do nosohltanu, ?ím môže
              by? niekedy nesprávne diagnostikovaný ako nádor

::: Diferenciálna diagnostika /odlíšenie od iných ochorení/

          »  nosové polypy /adenoidy/, predovšetkým u detí
          »  zvä?šené nosové mušle /hyperplázia/
          »  vybo?ená nosová priehradka – ?asto je však prítomná sú?asne aj pri
              nosových polypoch
          »  nádor v nose, ?i na nosovej priehradke – takmer vždy len jednostranne!
          »  invertovaný papilóm – je taktiež nádor v nosových dutinách, naj?astejšie v
              ?e?ustnej
          »  u detí najmä pri jednostrannej nepriechodnosti nosa, treba vylú?i?
              prítomnos? cudzieho telesa!
          »  atrézia choán /nevyvinutie priechodu, otvoru medzi nosom v
              nosohltanom/ - zistí sa hne? u novorodenca, ak je obojstranná,
              novorodenec nedokáže dostato?ne dýcha? cez ústa je cyanotický
              /modrá pokožka/ pre nedostatok kyslíku, preto je potrebný rýchly
              chirurgický zákrok

::: Lie?ba

          Konzervatívna /neoperatívna/
          »  ak polypy nie sú ešte ve?mi ve?ké, je možná lie?ba nosovým sprejom
              obsahujúcim kortikoidy
          »  pri alergii prípadne lie?ba antihistaminikami – lieky proti alergii
          »  ke? trpí pacient sú?asne aj na astmu, je dôležitá jej lie?ba
          »  pri alergii je tiež nevyhnutné myslie? na odstránenie jej vyvolávate?ov
              /antigény/

          Chirurgická lie?ba /operatívna/
          »  prakticky vždy pri prítomnosti nosových polypov je potrebné ich
              chirurgické odstránenie, ?o sa deje vä?šinou v celkovej narkóze 
          »  zákrok sa nazýva polypektómia
          »  operácia sa uskuto??uje naj?astejšie pomocou endoskopu alebo
              mikroskopu a trvá rôzne dlho od závislosti postihnutia dutín
              cca. 30 – 90 minút
          »  po zákroku zostanú v nose tamponády cca. 2 až 3 dni
          »  ve?mi dôležitá je však hygiena – pravidelné odsávanie nosa u ORL
              lekára a aplikácia nosového oleja a rôznych sprejov po operácii

::: Prognóza

          »  u pacientov s alergiou, bronchiálnou astmou, mukoviscidózou je
              bohužia? možnos? návratu polypov ?astá
          »  u niektorých pacientov je recidíva polypov aj po viacnásobných
              operáciách, ?o je však ve?mi rozli?né a závisí od daného pacienta
< Späť   ÄŽalej >
Advertisement
Copyright 2005 - 2012 / ORL ambulancia - MUDr. Hromada Jozef. Všetky práva vyhradené.
Texty na stránke majú len informatívny charakter. Vždy sa poradte so svojím lekárom.